Algemene voorwaarden van So it’s Me, gevestigd te Vollezele.
Versie geldig vanaf 07/10/2010

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, So it’s Me, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0820.760.253 (BTW BE 0820.760.253), Steenstraat 12, 1570 Vollezele en anderzijds, de persoon die de website www.soitsme.be wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren.

1.2. De algemene verkoopsvoorwaarden van So it’s Me zijn van toepassing op alle leveringen van So it’s Me. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Bestellingen

2.1 Artikelen worden 14 dagen voor u gereserveerd, zonder betaling binnen de 14 dagen nadat u een orderbevestiging heeft ontvangen worden artikelen terug in de verkoop gebracht.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Wanneer het in uitzonderlijke gevallen voorkomt dat 1 bepaald artikel door meerdere personen besteld wordt, heeft diegene die eerst besteld heeft, recht op de bestelling. So it’s Me neemt dan zo snel mogelijk contact op met de benadeelde om deze op de hoogte te brengen en eventueel een alternatief voor te stellen.

3.3 So it’s Me is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending. Indien u uw bestelling verzekerd wenst te laten versturen, neemt u contact met ons op. De extra kosten die deze verzekering met zich meebrengt zijn ter uwer laste tenzij anders overeengekomen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site van So it’s Me zijn onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 So it’s Me heeft het recht ten aller tijde prijzen aan te passen.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

5. Retourneren

5.1 In overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien u na afloop van deze termijn de artikelen niet heeft teruggestuurd aan So it’s Me, is de aankoop een feit. Alvorens over te gaan tot terugzending neemt u 48 uur na ontvangst van uw bestelling schriftelijk contact op met So it’s Me (info@soitsme.be). Na ons akkoord kan u het artikel, voldoende gefrankeerd, terug sturen. Na ontvangst wordt het reeds betaalde bedrag exclusief verzendkosten aan u teruggestort. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor uw rekening en risico.

5.2 Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat verkerend. De kleding dient voorzien te zijn van het originele etiket, de kledij mag niet gedragen of gewassen zijn. Artikelen die u hebt proberen te herstellen of waarvan u de wasvoorschriften niet hebt gerespecteerd, worden eveneens niet teruggenomen.

Website

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site soitsme.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van Soitsme.be
soitsme.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. Soitsme.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van soitsme.be.

2. Links naar andere sites op de site van Soitsme.be .
soitsme.be bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.

soitsme.be oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.

Soitsme.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar soitsme.be naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de website Soitsme.be .
Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creëren naar soitsme.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van Soitsme.be . Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres: info@soitsme.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.

Soitsme.be zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de website Soitsme.be , zelfs indien Soitsme.be de toelating gegeven had voor deze link.

Intellectuele eigendom

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context errond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site soitsme.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Elk element van de site is eigendom van Soitsme.be .
Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op soitsme.be site vermeld worden gedeponeerde merken. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam soitsme.be, die door Soitsme.be geregistreerd werd. Soitsme.be beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze namen en merken. Al wie deze rechten van Soitsme.be schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website soitsme.be zelf, net als de teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.

In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt Soitsme.be zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op soitsme.be en op alle elementen die erin opgenomen zijn.

2. Toelating voor persoonlijk gebruik.
In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit soitsme.be te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van Soitsme.be is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Soitsme.be , van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik.

Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van Soitsme.be moet verzonden worden naar info@soitsme.be en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van Soitsme.be .

3. Soitsme.be eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht.
soitsme.be kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.

Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door soitsme.be geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met Soitsme.be via info@soitsme.be, het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. Soitsme.be zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site soitsme.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op deze website verzameld worden.
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op deze website kunnen verzameld worden is Soitsme.be . Over privacy-aangelegenheden kan met Soitsme.be contact opgenomen via het volgende e-mail adres: info@soitsme.be

De behandeling van uw persoonsgegevens door Soitsme.be gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens.
De vergaring van persoonsgegevens op soitsme.be hebben als doelstelling:

  • een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
  • het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
  • het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
  • markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan Soitsme.be om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden.
Het gebruik van persoonsgegevens door Soitsme.be om:

  • de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe promoties van Soitsme.be , alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
  • direct marketing campagnes uit te voeren;
  • de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met Soitsme.be , zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is, is onderworpen aan de voorafgaandelijke en specifieke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een e-mail naar het volgende adres: info@soitsme.be.

4. Navigatievariabelen en cookies.
Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan ge?dentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpina. Soitsme.be verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties.

soitsme.be gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.

Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan Soitsme.be , door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan. Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden: info@soitsme.be.

5. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben.
De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden via e-mail naar het volgende adres : info@soitsme.be

6. Dringende gevallen.
Soitsme.be doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt Soitsme.be strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens.

Soitsme.be kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informaties en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.

Soitsme.be kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of goederen van Soitsme.be , van de website soitsme.be of van zijn gebruikers te verdedigen, of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Soitsme.be of van haar klanten, van soitsme.be en/of van zijn gebruikers.